Geološka determinacija jezgre bušotina s lokacija bušotinskih akcelerografskih sustava u Imotskom, Sinju i Vrlici

sij 16, 2024 | Novosti

U periodu od 25. rujna do 6. listopada 2023. godine, suradnik Komponente 2 CRONOS projekta (dr. sc. Tvrtko Korbar) izvršio je geološku determinaciju jezgara geotehničkih bušotina u Imotskom, Sinju i Vrlici, izvedenih za potrebe instalacije bušotinskih akcelerografskih sustava u sklopu Projekta.

Jezgra bušotine u Imotskom u najgornjem površinskom tankom sloju sadržava eluvijalno, recentno tlo u obliku zbijenog silta. Nakon toga pojavljuju se većinom rastresiti šljunci i pijesci, uz poneke segmente silta. Nastavlja se sivo do žućkasto-smeđi slabo konsolidirani silt uz proslojak šljunka pomiješanog s pijeskom i siltom. Sve do dna bušotine (40 m) prisutan je svjetlo-sivi slabo konsolidirani silt, s povećanim udjelom gline prema dnu bušotine. Kroz cijelu jezgru prisutan je pretaloženi karbonatni materijal, vjerojatno iz fliša. Slojevi su horizontalni.

Slika 1. Jezgra bušotine u Imotskom u ukupnoj duljini 40 m

Jezgra bušotine u Sinju u površinskom sloju sadržava pretežno rahli silt. Potom se nastavlja siltozna glina, smeđa u gornjem dijelu, a svijetlosiva do tamnosiva, čak i crna bituminozna u dubljim slojevima te je prisutan proslojak treseta i deblji sloj vapnenca s ljušturicama. U nastavku se pojavljuje slabo cementirani vapnenac, a pri samom dnu bušotine (25 m) prisutna je siva siltozna zbijena glina. Sve determinirane naslage su vjerojatno kvartarnog porijekla, eventualno vapnenci pripadaju vršnom neogenu. Slojevi su horizontalni.

Slika 2. Jezgra bušotine u Sinju u ukupnoj duljini 25 m

Najgornji sloj jezgre u Vrlici čini eluvijalno, recentno tlo u obliku zbijene smeđe zemlje, s uglavnom sitnim kršjem karbonatne stijene (potencijalno antropogeno). Nastavljaju se naslage crvenkasto do žućkasto-smeđe zbijene siltozne gline, a predstavljaju površinske kvartarne naslage. Sve do dna bušotine (17 m) prisutan je sivi deformirani bijeli gips, s fragmentima i/ili ispunama siltoznih glina. Ove naslage predstavljaju temeljnu stijenu permo-trijaskog porijekla.

Slika 3. Jezgra bušotine u Vrlici u ukupnoj duljini 17 m

Pripremio Bruno Mravlja